Oproep: Geen huisuitzettingen tijdens Coronacrisis

De Woonbond doet samen met tal van samenwerkende organisaties uit de ‘Landelijke Armoedecoalitie’ de oproep om geen mensen uit huis te zetten tijdens de Coronacrisis.

 

Bovendien roepen we op de financiële gevolgen juist voor financieel kwetsbare mensen te beperken.

Financiële problemen kwetsbare mensen

In de bestrijding van het Corona-virus zijn vele maatregelen nodig. Doordat veelal geautomatiseerde maatregelen zoals beslagleggingen, huisuitzettingen en afsluitingen gewoon doorgaan, en de hulpverlening vanwege beperking sociale contacten, minimaler wordt, kunnen kwetsbare mensen in grote financiële problemen terecht komen.

Maatregelen

Daarom roept de Landelijke Armoedecoalitie het kabinet, gemeenten, woningcorporaties, commerciële verhuurders en het professionele veld van schuldhulp en incasso op om een coulante houding aan te nemen en rekening te houden met de uitzonderlijke situatie waarin we ons als samenleving bevinden en kwetsbare mensen in het bijzonder. En tevens de volgende extra maatregelen in te stellen tot minimaal een maand na de Coronamaatregelen.

  • Stop met invorderingsmaatregelen zoals beslaglegging op inkomen, beslag op bankrekening, beslag op inboedel of auto en verrekening van toeslagen
  • Geen verhogingen, boetes en rente op achterstanden.
  • Geen woninguitzettingen, geen afsluiting van energie, water en geen afsluiting van internet.
  • Kwartaal of maandkredieten moeten blijven doorlopen ook als er geen vereist positief saldo is gedurende de gestelde periode.
  • Aanvragen van bijstand en werkloosheidsuitkering worden ruimhartig toegekend zonder teveel administratieve eisen.
  • De BBZ wordt ruimhartig opengesteld voor alle zelfstandigen, met minimale toetsing vooraf. Dit wordt duidelijk gemaakt op alle media zodat zelfstandigen op de hoogte zijn van deze mogelijkheid.
  • Veel mensen op en rond het sociaal minimum, hebben voor het maximale eigen risico gekozen, om het maandbedrag voor de zorgverzekering laag te houden. Voor hen is het betalen  van het eigen risico als zij zorg nodig hebben, erg lastig. Ons verzoek is om hen uit te zonderen van het eigen risico.

De Landelijke Armoedecoalitie

De Landelijke Armoedecoalitie is een netwerk van landelijke partijen die zich vinden in het gezamenlijke doel om armoede en schulden aan te pakken. Aangesloten zijn: ATD Vierde Wereld, AVS, FNV, Gemeente Utrecht, Ieder(in), Landelijke Cliëntenraad, NVVK, SWN, Sociale Alliantie, SUNN, Valente, Woonbond, Armoedecoalitie Utrecht. De kenniscentra Movisie en Nibud voeden de Armoedecoalitie inhoudelijk met kennis over wat werkt bij een effectieve aanpak van armoede en schulden.

Onderhuurders sociale woningen betalen steeds vaker woekerprijzen

Bij illegale onderverhuur van sociale woningen komen meer schrijnende gevallen aan het licht. Wanhopige woningzoekenden betalen woekerprijzen voor kleine kamertjes. De gemeente en corporaties willen de controles op fraude in sociale huurwoningen opvoeren.

Onderverhuurders vragen vaak 1500 euro of meer per maand, terwijl een sociale huurwoning maximaal 737 euro kost. Beeld ANP 

Vorig jaar hebben de corporaties in Amsterdam 773 huurcontracten ontbonden vanwege fraude. In 514 gevallen ging het om illegale onderverhuur, zo laten de Amsterdamse corporaties donderdag weten. Wat hierbij opvalt is een toename van de schrijnende gevallen. “Onderhuurders zijn vaak radeloos en betalen woekerprijzen,” zegt Jacqueline van Ham, directeur Klant en Woning bij corporatie Stadgenoot.

De onderverhuurders maken hierbij misbruik van de woningnood in Amsterdam. Mensen die hier heel graag willen wonen, omdat ze bijvoorbeeld een baan hebben gevonden, kunnen in Amsterdam nauwelijks aan een huis komen. Ze zijn bereid flink te betalen om toch ergens te wonen; dat is aantrekkelijker dan een hotel. Onderverhuurders vragen hierbij huren die normaal zijn in de vrije sector, denk aan 1500 euro of meer. De maximale huur die zij zelf aan corporaties betalen bedraagt 737 euro, dus ze boeken honderden euro’s winst per maand op hun sociale huurwoning.

Corporaties zien ook een toename van kamergewijze verhuur. Dan worden alle kamers in een woning apart verhuurd en vangen de hoofdbewoners drie of vier maandhuren. “En dan loopt het flink op,” aldus Pim de Ruiter van Stadgenoot.

Boete

Als een huurder wordt betrapt op illegale onderverhuur of andere fraude, dan raakt die zijn woning kwijt. Ook kan de gemeente een boete opleggen van maximaal 20.750 euro. De onderhuurder moet de woning zo snel mogelijk verlaten, al zetten corporaties mensen niet zomaar op straat.

In 2018 ontbonden de corporaties meer huurcontracten vanwege fraude: 821. De lichte afname is het gevolg van nieuwe privacyregels, waardoor corporaties gegevens van huurders bijvoorbeeld minder lang mogen bewaren en het lastiger is gegevens te delen met andere instanties. Dit alles maakt opsporing moeilijker.

Leegstand

Na illegale onderverhuur is leegstand de meest voorkomende vorm van woonfraude. Dit is het geval als huurders ergens anders wonen en hun sociale woning ondertussen aanhouden. Dit is niet toegestaan. In 2019 zijn 73 gevallen van leegstand opgespoord. De woning wordt dan teruggevorderd.

Controleurs troffen in 61 sociale huurwoningen hennepplantages aan en tien huizen werden gebruikt voor prostitutie. Vakantieverhuur is niet toegestaan in een sociale huurwoning. In 2019 zijn tien huurcontracten ontbonden omdat de bewoner de woning toch aan toeristen verhuurde.

De gemeente en corporaties willen de controles op woonfraude in sociale huurhuizen opvoeren. Zo zetten ze gezamenlijk nieuwe, zogenoemde combiteams in, die langs woningen gaan. Ook gaan beide partijen onderzoeken hoe ze data beter kunnen inzetten om fraude op te sporen. Na de zomer komt wethouder Laurens Ivens met een uitgewerkt plan.

773 sociale huurwoningen teruggevorderd na vaststelling woonfraude

De Amsterdamse woningcorporaties hebben vorig jaar bij 773 woningen het huurcontract ontbonden wegens woonfraude, minder dan in voorgaande jaren. Op 514 adressen werd illegale onderhuur geconstateerd. Andere veel voorkomende vormen van woonfraude zijn langdurige leegstand en hennepkwekerijen. Elke woningcorporatie heeft een fraudeteam.
De woningcorporaties speuren steeds minder woonfraude op. In 2018 werden nog 821 huurovereenkomsten daarom ontbonden. In 2017, 2016 en 2015 ging het om respectievelijk 821, 961 en 956 zaken. De corporaties stellen dat de privacywetgeving hen parten speelt bij de opsporing. De corporaties zeggen in samenwerking met de gemeente te blijven sleutelen aan hun aanpak. Corporaties gaan dit jaar gezamenlijk met gemeentelijke handhavers in duo’s op pad.
Illegale onderverhuur van sociale huurwoningen is sinds jaar en dag de meest geconstateerde vorm van woonfraude. Vroeger was dat vaak nog om een nichtje of gescheiden vriend te helpen. In de huidige krappe woningmarkt is het ook een verdienmodel; sociale huurwoningen worden voor hoge bedragen illegaal doorverhuurd. “Onze mensen van het team Woonfraude komen schrijnende gevallen tegen”, zegt Jacqueline van Ham, directeur Klant en Woning bij Stadgenoot. “Onderhuurders zijn vaak radeloos en betalen woekerprijzen. Meer dan terecht dat we stevig optreden tegen de doorverhuurders. Die verliezen twee jaar lang hun recht op een sociale huurwoning en we raken ze waar het de meeste pijn doet: in hun portemonnee.”  De gemeente kan ze vanaf dit jaar een boete opleggen van maximaal 20.750 euro.

 

Leegstand

Er zijn ook flink wat huurders die hun woning langdurig leeg laten staan, bijvoorbeeld als ze zijn gaan samenwonen of langdurig op vakantie. Ook dat is niet toegestaan en dus woonfraude. “Woon je een groot deel van het jaar ergens anders en geef je daarmee je hoofdverblijf op, dan ben je in overtreding en vorderen wij de woning terug”, zegt Leendert Yntema, senior medewerker woonfraude bij Eigen Haard. Als een huurder langere tijd in het buitenland verblijft, mag deze de woning in overleg met de corporatie in de meeste gevallen wel tijdelijk onderverhuren.
Vakantieverhuur, bijvoorbeeld via AirBnB, is helemaal niet toegestaan in corporatiewoningen, ook niet als het vrijesectorhuur betreft.

 

Kamer wil minister van Vrom terug voor meer greep op woningbouw

Om het woningtekort aan te pakken moet het volgende kabinet weer een minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (Vrom) krijgen. De Tweede Kamer heeft een motie daartoe van PvdA en CDA dinsdag aangenomen. De hersteloperatie moet het Rijk meer greep geven op de woningbouwprojecten.

Marc van den Eerenbeemt  maart 2020


Nieuwbouw in de wijk Blaricummermeent. Beeld Hollandse Hoogte / Goos van der Veen

Uit de koker van Vrom kwamen eerder de plannen voor groeikernen als Zoetermeer en Almere, stadsvernieuwingsprojecten in de grote steden en de aanwijzing van vinexlocaties, plekken voor grootschalige woningbouw. In de Kamer bestaat toenemende onvrede over de trage vorderingen in de woningbouw, ook al zijn die deels toe te schrijven aan de problemen met stikstof en pfas en een tekort aan bouwpersoneel. Onlangs opperden D66 en CDA een plan om Almere Pampus aan te wijzen als zo’n grote bouwlocatie, in combinatie met een metroverbinding met Amsterdam.

Woensdag tekent minister Stientje van Veldhoven (D66) van Milieu en Wonen een zogenoemde Woondeal met Arnhem, Nijmegen, zestien kleinere gemeenten en de provincie Gelderland. In die overeenkomst beloven de partijen zich te zullen inspannen voor onder meer versnelling van beoogde woningbouwprojecten. Vorig jaar werden al Woondeals gesloten met de regio’s Groningen, Eindhoven, Utrecht, Randstad Zuid en Amsterdam.

De Woondeals gelden als een belangrijk instrument voor de minister van Wonen om invloed uit te oefenen op het woonbeleid. De verantwoordelijkheid daarvoor is voor een belangrijk deel bij gemeenten en provincies komen te liggen. Twee weken geleden beloofde de minister aan het parlement meer druk te zetten op de nakoming van de deals. Ook kondigde zij aan ook zelf op zoek te gaan naar grote woonlocaties.

Deltaplan woningbouw
Vandaag pleit de wethouder wonen van Groningen, Roeland van der Schaaf (PvdA), voor een nationaal Deltaplan voor woningbouw. Hij ziet geen heil in regie van het Rijk over lokale bouwplannen. Wel wil hij de woningbouw in Groningen alsnog versnellen met meer juridische en financiële steun vanuit Den Haag. Hij wil onder meer enige beperking van inspraakprocedures bij bouwplannen en meer geld van het Rijk als voorfinanciering van grote projecten. Nu lopen die soms vertraging op door de strenge begrotingsregels van de gemeente.

De indieners van de motie voor een wedergeboorte van het ministerie van Vrom, Henk Nijboer (PvdA) en Erik Ronnes (CDA) willen niet langer dat volkshuisvesting ‘erbij wordt gedaan’ door een ander ministerie. Nu is er ‘te weinig slagkracht’ in ruimtelijke opgaven als grootschalige woningbouw. Nijboer verweet het kabinet tijdens het woondebat in februari dat ‘de Grondwet wordt getart. Het kabinet zegt dat er een wooncrisis is, maar staat erbij en kijkt ernaar.’ In de Grondwet is vastgelegd dat het zorgen voor ‘voldoende woongelegenheid’ een overheidstaak is.

LEES VERDER

Weer een nieuwe Woondeal, maar waar blijven al die woningen?
Woensdag wordt in Nijmegen de zesde Woondeal getekend. Regio en minister beloven samen de woningbouw te versnellen. Bijna anderhalf jaar geleden werd de eerste Woondeal getekend, in Groningen. Daar ruist op de grootste woningbouwlocatie het riet nog zacht in de wind. Waar blijven die huizen?

 

‘Tekort van 15.000 tot 20.000 middenhuurwoningen in en om Amsterdam’

STAD
maart 2020  · Door Redactie van AT5

Amsterdam heeft een tekort aan middeldure huurwoningen, met alle gevolgen van dien. Amsterdammers met een middenkomen, bijvoorbeeld zorgpersoneel, docenten en politieagenten, zijn daardoor vaak jarenlang op zoek naar een woning.

‘Volgens mij is het tekort landelijk ongeveer 80.000 tot 100.000 middenhuurwoningen. In Amsterdam zijn dat er zo’n 15.000 tot 20.000’, vertelt Bart Dopper in de nieuwste aflevering van Bouw Woon Leef . Hij werkt als adviseur van de Stecgroep en houdt alle ontwikkelingen rondom middenhuur nauwlettend in de gaten.
Cijfers van de Metropool Regio Amsterdam tonen aan dat slechts 7% van de woningen in de regio Amsterdam uit middenhuur bestaat. Een effect van het tekort aan dit type woning  is dat ‘de prijzen nog meer de lucht in gaan en de woningen steeds minder betaalbaar worden,’ aldus Dopper.

‘In Amsterdam is er een tekort van zo’n 15.000 tot 20.000 middenhuurwoningen.’

BART DOPPER

Middenhuurwoningen zijn woningen met een maandelijkse huur tussen de 737 en 1000 euro. De ondergrens is landelijk bepaald maar de bovengrens niet. In Amsterdam wordt vaak een bovengrens van 1200 euro per maand gehanteerd. Dit heeft te maken met de hogere gemiddelde huurprijs in Amsterdam.

Inkomenseis te hoog voor huurwoning
Naast het tekort aan woningen krijgen huizenzoekers ook te maken met hoge inkomenseisen. Vaak moeten huurders voldoen aan een inkomenseis van een bruto maandinkomen van vier maal de huur. Voor mensen met een middeninkomen is dit vaak onhaalbaar, voor alleenstaande mensen al helemaal.

Dopper onderscheidt drie groepen mensen die de dupe van zijn van het tekort aan middenhuurwoningen. Mensen met middeninkomens die net te veel verdienen voor een sociale huurwoning en net te weinig om te kunnen kopen.
De tweede groep bestaat uit jonge mensen die de flexibiliteit van huren verkiezen boven kopen. Dopper: ‘Bijvoorbeeld jongeren die niet zo zeker zijn van hun carrière of een tijdelijk contract hebben.’ De derde groep zijn ouderen die willen doorstromen naar een nieuwbouwappartement waar ze onderhoudsvrij kunnen wonen’.

Doorstromen naar een andere woning
Bovenstaande groepen kunnen vaak niet verhuizen naar een middenhuurwoning en zitten vast aan hun huidige woning. Die stagnerende doorstroom is volgens Bart Dopper één van de onderliggende problemen van de huidige woningmarkt. Hij pleit voor meer middenhuurwoningen omdat daarmee de doorstroom op gang kan komen waardoor sociale huurwoningen en koopwoningen ook weer vrij kunnen komen. ‘Dat tussensegment kan dienen als smeerolie voor de woningmarkt’, stelt Dopper.

‘Dat tussensegment kan dienen als smeerolie voor de woningmarkt.’

BART DOPPER

Deze maand onderzoekt Bouw Woon Leef de ontwikkelingen rondom middenhuurwoningen.
Bekijk meer video’s over middenhuurwoningen op de YouTubepagina van Bouw Woon Leef.

Sociale woningbouw wordt fiscaal afgestraft

IJzersterke & vernietigende column over de bizarre fiscale regelingen waar woningcorporaties mee te maken krijgen.
“Woningcorporaties worden aldus belast voor winsten die ze in de praktijk nooit zullen maken”

Reinder Wiersma en Gert-Jan de Ruiter zijn verbonden aan Deloitte Belastingadviseurs

Woningcorporaties zijn in staat een groot deel van volkshuishoudelijke vraagstukken op te lossen. Dat willen ze ook, maar goed investeringsgedrag wordt fiscaal gestraft in plaats van gestimuleerd.

Foto: iStoc

Een overheid die op elke woning 1,5 maand huur per jaar weg belast aan verhuurderheffing en straks nog bijna een maand huur aan vennootschapsbelasting (vpb) moet niet verbaasd zijn dat de woningbouw stokt.
Na het Kamerdebat vorige week over de woningcrisis lijkt de verhuurderheffing de langste tijd te hebben gehad. De moeilijk te verdedigen ficties in de vpb verdienen nu ook politieke aandacht. In praktijk is geen sprake van belasting op echte winsten bij corporaties, maar is die verworden tot een platte belasting op kasstromen die de investeringscapaciteit sterk beperkt.

‘Een derde, hoogst merkwaardige, fictie is dat te slopen woningen niet mogen worden afgewaardeerd tot de grondwaarde’

Een eerste fictie is dat sociale huurwoningen slechts kunnen worden afgeschreven tot de (hoge) WOZ-waarde, omdat woningen altijd verkocht kunnen worden. Woningcorporaties zijn echter niet gericht op verkoop, maar op exploitatie tot het einde van de levensduur. Afschrijven tot restwaarde zou dus logischer zijn.
Fictie twee is dat woningcorporaties het onrendabele deel van hun investering niet in één keer ten laste van de fiscale winst mogen brengen. Dat mag hooguit via afschrijving, maar zoals gezegd zijn die mogelijkheden zeer beperkt. Woningcorporaties worden aldus belast voor winsten die ze in de praktijk nooit zullen maken.

Starre opstelling

Een derde, hoogst merkwaardige, fictie is dat te slopen woningen niet mogen worden afgewaardeerd tot de grondwaarde met het argument dat de corporatie de woning ook had kunnen verkopen! Zo’n starre opstelling van de Belastingdienst zien we ook bij de vorming van een onderhoudsvoorziening, die in de praktijk vrijwel onmogelijk is geworden.

Sinds 1 januari 2019 wordt de belastingdruk verder opgestuwd door de generieke renteaftrekbeperking als uitvloeisel van de ATAD-richtlijn die beoogt internationale belastingontwijking tegen te gaan. Omdat daarvan bij woningcorporaties geen sprake is, zou het kabinet bij de Europese Commissie hiervoor een uitzondering kunnen bedingen.
Het kabinetsargument dat financiering met eigen vermogen moet worden gestimuleerd is voor woningcorporaties niet valide, want die zijn aangewezen op langlopende leningen.

Reinder Wiersma en Gert-Jan de Ruiter zijn verbonden aan Deloitte Belastingadviseurs

 

Corporatiemonitor tijdelijke woningen

Geachte heer, mevrouw,

Woningcorporaties verwachten de komende jaren meer tijdelijke flexibele woningen te bouwen. Die kunnen een snelle oplossing zijn voor spoedzoekers, zoals gescheiden mensen, maar ook voor starters en studenten. Daarvoor is het wel nodig dat er meer locaties beschikbaar komen, dat de grondprijs wordt aangepast en dat procedures korter worden. In de afgelopen vijf jaar ontwikkelde één op de vijf corporaties tijdelijke woningen, de helft verwacht dat in de komende vijf jaar te doen. Overigens kiest bijna drie van de tien corporaties bewust niet voor tijdelijke woningen; zij richten zich uitsluitend op permanente woningen.

Deze cijfers komen uit een enquête onder 86 corporaties. De belangrijkste uitkomsten staan in de Corporatiemonitor Tijdelijke woningen. Aedes publiceert een aantal keer per jaar een Corporatiemonitor: een bondige uitgave met cijfers en duiding over actuele thema’s in de corporatiebranche.

Ik wens u veel leesplezier!

Met vriendelijke groet,
Aedes vereniging van woningcorporaties

Jeroen Pepers
Algemeen directeur

Wat er verandert in 2020?

Wat er verandert in 2020. In 2020 verandert er weer veel dat van invloed is op de portemonnee van huurders en woningzoekenden. Verhuis je in 2020 naar een sociale huurwoning? Dan mag de kale huur van die woning niet hoger zijn dan 737,14 euro. Dit is de nieuwe liberalisatiegrens.

Val je onder een inkomensgrens van passend toewijzen? Dan zal de huur van jouw nieuwe woning waarschijnlijk niet hoger zijn dan € 619,01 (één- en tweepersoonshuishouden) of € 663,40 (grotere huishoudens). Dat komt omdat corporaties ook in 2020 ‘passend’ moeten toewijzen. Minstens 95% van de woningen die zij toewijzen aan huishoudens met een laag inkomen moet een kale huur hebben onder deze ‘aftoppingsgrenzen’. Een hogere huur mag alleen in uitzonderingsgevallen.

De inkomensgrenzen voor passend toewijzen hangen af van huishoudgrootte en leeftijd.
– Eenpersoons € 23.225,00
– Meerpersoons € 31.550,00
– Eenpersoons ouderen € 23.175,00
– Meerpersoons ouderen € 31.475,00

Met welk inkomen kun je een sociale huurwoning krijgen?

Met een jaarinkomen dat lager is dan € 39.055,00 maak je het meeste kans. Als je iets meer verdient maak je ook nog kans, maar als jouw inkomen hoger is dan € 43.574,00 kun je alleen bij uitzondering sociaal huren. Bijvoorbeeld als je moet verhuizen vanwege sloop van jouw woning, of als je vanwege een beperking moeilijk aan geschikte woonruimte komt.

In 2020 moeten woningcorporaties zich aan de volgende regels houden:

Minimaal 80% van de vrijkomende woningen met een huurprijs tot
€737,14 moet worden toegewezen aan huishoudens met een
jaarinkomen tot € 39.055,00
Maximaal 10% van de woningen met een huurprijs tot € 737,14
mag worden toegewezen aan huishoudens met een jaarinkomen
tussen € 39.055,00 en € 43.574,00.
Voor de resterende 10% van de woningen geldt geen inkomensgrens. Maar corporaties moeten bij het toewijzen van deze woningen wel de voorrangsregels uit de plaatselijke huisvestingsverordening in acht nemen. Wat dat voor regels zijn verschilt per gemeente. Verder moeten ze zich houden aan het besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV). In dat besluit staat dat mensen met fysieke of psychische beperkingen voorrang moeten krijgen.


Wanneer heb je recht op huurtoeslag?

Huurtoeslag_001Voor commerciële verhuurders (zoals particuliere huisbazen) gelden deze regels allemaal niet. Zij verhuren ook wel woningen met een huurprijs tot € 737,14.

Als je een sociale (niet-geliberaliseerde) woning huurt en jouw inkomen niet te hoog is. Tot en met 2019 gold daarbij een harde inkomensgrens.

Als je inkomen hoger was dan ongeveer € 23.000,00 alleenstaanden) of
€ 31.000,00 (stellen en gezinnen) dan had je nergens recht op. En als na afloop van het jaar bleek dat je inkomen net boven de grens uit was gekomen moest je al je toeslag terugbetalen. In 2020 is dat anders. Ook met een wat hoger inkomen kun je recht op huurtoeslag houden (of krijgen).

De harde inkomensgrenzen zijn verdwenen

Daar zijn veel verschillende inkomensgrenzen voor in de plaats gekomen. Wanneer die precies gelden hangt vooral af van de huurprijs, maar ook van het aantal personen in het huishouden en de leeftijd (wel of geen AOW). Om te zien of en hoeveel huurtoeslag je kunt krijgen kun je het beste een proefberekening maken op de website van de Belastingdienst.

Ga naar de proefberekening

Naast het inkomen telt voor de huurtoeslag ook het vermogen (zoals spaargeld en geld op de betaalrekening) mee. Daar geldt nog steeds een harde grens voor. Op 1 januari 2020 mag jouw vermogen niet hoger zijn dan 30.846, – euro per persoon. Heb je meer geld op 1 januari? Dan heb je voor het hele jaar 2020 geen recht op toeslag.

Bron: De Nieuwe Wind

Huurders Belang Zederik

Meerderheid Kamer: schaf verhuurderheffing en markttoets af

februari 2020

De verhuurderheffing komt steeds verder onder druk te staan. Tijdens het debat over het woningtekort bleek dat een meerderheid van de Tweede Kamer inmiddels voor afschaffing is. Ook lijkt er een meerderheid te zijn voor afschaffing van de markttoets. Minister van Veldhoven (Wonen) liet weten ‘de verhuurderheffing als een onderwerp voor de volgende kabinetsformatie te zien’.

Verschillende partijen lieten de verhuurderheffing terugkomen tijdens het debat van woensdag 19 februari 2020. Ook coalitiepartij CDA sprak zich nu uit tegen de belasting voor corporaties.

Verhuurderheffing naar volgend kabinet

Een meerderheid wil er van af om woningcorporaties meer financiële armslag te geven voor investeringen in woningbouw en andere maatschappelijke opgaven. Minister van Veldhoven gaf direct aan dat zij eerst de resultaten van het onderzoek naar opgaven en middelen afwacht. Van Veldhoven ziet de verhuurderheffing als een vraagstuk voor een volgend kabinet. Krol van 50PLUS vond dat het kabinet dan in ieder geval de mogelijkheid moet onderzoeken om de verhuurderheffing snel te verlagen. Al voor dit debat spraken ook GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, SP en de PVV zich uit tegen de heffing – samen met het CDA en 50Plus goed voor 85 zetels.

Markttoets afschaffen

PvdA, GL, SP, DENK, 50PLUS, PvdD pleitten daarnaast voor afschaffing van de markttoets zodat corporaties makkelijker kunnen bouwen voor mensen met een middeninkomen. CDA en CU deden dit eerder ook al. Er liggen nu plannen om de markttoets te vervangen door een marktverkenning. De minister heeft de Kamer toegezegd meer informatie daarover toe te sturen.

Terugkeer VROM

Het CDA stelde voor om het Rijk weer meer invloed te geven in de woningbouw. Dat kan door het vroegere ministerie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) nieuw leven in te blazen. ‘Met een eigen Rijksplanologische Dienst en een minister die echt het heft in handen kan nemen’, aldus CDA-Kamerlid Ronnes.

Leefbaarheid

Partijen uitten hun zorgen over de leefbaarheid in de wijken en vroegen om extra aandacht hiervoor in de nieuwe Woningwet. De minister deelde deze zorg en noemde daarbij het rapport Veerkracht in het corporatiebezit, dat Aedes onlangs uitbracht.

Ouderen

Onder andere 50PLUS en CU willen zoeken naar tussenvormen van woningen voor ouderen. Hieraan zijn extra kosten verbonden. Het kabinet kan corporaties die bouwen voor ouderen tegemoet komen door voor deze woningen een korting op de verhuurdersheffing te geven.

Meer nieuwbouw

De komende jaren moet er vooral gebouwd worden, daar is de volledige Kamer het over eens. Jaarlijks moeten er 75.000 woningen bij komen, staat in de Nationale Woonagenda (mei 2018). Het is twijfelachtig of dat aantal de komende jaren gehaald wordt en of dat überhaupt genoeg is. De minister toonde zich eerder kritisch over het aantal nieuwbouwwoningen dat corporaties op het moment realiseren, terwijl het geld er wel voor is gereserveerd.

Kabinet heeft sleutel in handen

Het kabinet zit zelf aan de knoppen, stelde Aedes in een brief aan de Tweede Kamer, voorafgaand aan het debat. De miljarden belasting die corporaties de afgelopen jaren extra hebben betaald, kunnen ze beter inzetten voor de bouw van sociale huurwoningen. Mensen en gezinnen met een bescheiden of middeninkomen zitten daar met smart op te wachten.

Op dinsdag 3 maart stemt de Tweede Kamer over de moties die tijdens dit debat zijn ingebracht en aangenomen.

 

 

Wat staat er in de Huurkrant 2020?

11 februari 2020

Benieuwd naar wat er in de Huurkrant 2020 staat? Lees alvast de artikelen in de

expert:
Rob Ravestein, Belangenbehartiger Betaalbaarheid, Woningmarkt en Regio Noordwest bij Aedes

Met de Huurkrant 2020 kunt u uw huurders informeren over de jaarlijkse huuraanpassing. En over de maximale inkomensgrenzen voor de huurtoeslag, die per 1 januari 2020 zijn vervallen.

Waarom is deze Huurkrant onmisbaar voor uw huurders?

De Huurkrant legt de nieuwe regels duidelijk uit.
De Huurkrant legt huurders uit hoe ze eenvoudig en snel een proefberekening maken voor de huurtoeslag. En wat de voordelen daarvan zijn.
De teksten zijn helder en toegankelijk geschreven, op taalniveau B1: 80 procent van de bevolking begrijpt deze teksten.
De informatie in de krant komt van de inhoudelijke experts van Aedes. U kunt er dus op vertrouwens dat uw huurders juiste en actuele informatie krijgen.

Bestellen

Bestel nu de Huurkrant 2020 op papier en/of digitaal en u heeft ‘m uiterlijk 8 april in huis. Op tijd dus om mee te sturen met het huurverhogingsvoorstel voor 1 mei

De Huurkrant is een gezamenlijke uitgave van Aedes en Nestas communicatie.

 

 

Woonbond komt met eigen Plan voor de Volkshuisvesting

Samen met achterban en bondgenoten heeft de Woonbond gewerkt aan een integraal plan voor de woningmarkt. Het Plan voor de Volkshuisvesting wil een oplossing bieden voor de woningnood, onbetaalbare huren en de energietransitie. De Woonbond wil terug naar het tijdperk van voor het neo-liberalisme, met meer Rijksregie, minder markt en meer volkshuisvesting. De corporaties moeten weer in staat worden gesteld een veel bredere doelgroep te huisvesten dan nu. Om ze daartoe in staat te stellen moet de verhuurderheffing worden omgezet in een investeringsfonds.

De weg om tot fatsoenlijke en betaalbare huisvesting voor iedereen te komen is voor de Woonbond die van minder markt en meer volkshuisvesting. Kortom: meer terug zoals het was, voordat de corporaties maatschappelijke ondernemingen moesten worden en het ministerie van Volkshuisvesting werd afgeschaft. De Woonbond wil weer naar een brede gereguleerde huursector met een liberalisatiegrens bij 1.000 euro in regio’s waar dat nodig is. Corporaties kunnen daardoor de bouw en verhuur van middeldure huurwoningen weer tot hun kerntaak rekenen. Dat leidt er tevens toe dat de volkshuisvestingswijken minder het risico lopen een vangnet te worden voor de zwaksten uit de samenleving. Om de corporaties in staat te stellen veel meer woningen te bouwen, woningen te verduurzamen én de bredere doelgroep te huisvesten wordt in het plan van de Woonbond de zware belastingdruk op de corporaties weggenomen.

De Woonbond wil de rechtsbescherming van álle huurders verbeteren. Daartoe moet de Huurcommissie ook toegankelijk worden voor huurders in de vrije sector, moet worden gekapt in het woud aan tijdelijke huurcontracten en moeten de mogelijkheden om huurcontracten te ontbinden vanwege ‘dringend eigen gebruik’ worden beperkt.
Het uitgebreide Plan van de Volkshuisvesting bevat een analyse van oorzaken van de wooncrisis en groot aantal gedetailleerde voorstellen.

Downloadlink Plan voor de Volkshuisvesting van de Woonbond:

 

10.000 ‘middenhuurwoningen’ erbij in Amsterdam

5 februari 2020

Amsterdam krijgt er de komende vijf jaar 10.000 zogeheten ‘middenhuurwoningen’ bij, met een huur tussen € 737,14 en € 1.027. Dat staat in de intentieverklaring die de gemeente maandag 3 februari heeft getekend met beleggers en andere vastgoedpartijen.

Luchtfoto Amsterdam © wikipedia.org/wiki/Amsterdam

De nieuwe middenhuurwoningen zijn bedoeld voor middengroepen als leraren en zorgverleners. Zij krijgen ook voorrang bij de toewijzing.

Inflatie plus 1%
In de intentieverklaring staan ook afspraken over de huurverhoging van de nieuwe middenhuurwoningen. De eerste twintig jaar mag de huur jaarlijks omhoog met de inflatie plus 1%. Woont de huurder er na twintig jaar nog, dan blijft de huurverhoging nog vijf jaar beperkt tot de inflatie plus 1%. Daarna wordt de huurverhoging vrij. Voor nieuwe huurders wordt de maximale huurverhoging al na twintig jaar losgelaten. De gemeente wilde aanvankelijk helemaal geen huurverhoging boven inflatie voor middenhuurwoningen, maar is de beleggers tegemoetgekomen. Die dreigden helemaal niet meer in het middensegment te gaan bouwen.

Grondprijs omlaag
In de intentieverklaring wordt ook getornd aan de 40-40-20 verdeling voor nieuwbouw die in het coalitieakkoord was vastgelegd: 40% sociale huur, 40% middeldure huur en koop en 20% dure huur en koop. Ook wordt een korting op de grondprijzen mogelijk.

Teleurstellend
Wisso Wissing, voorzitter van de nieuwe Federatie Huurders Commerciële Sector, noemt de plannen ‘teleurstellend’. ‘Het toont weer eens aan hoe groot de macht van de beleggers is. En is bovendien geen oplossing voor de zittende bewoners die jaar in jaar uit met enorme huurstijgingen worden geconfronteerd. Positief is natuurlijk wel dat er 10.000 huizen bijkomen.’

Veel meer dure huurwoningen
De intentieverklaring komt op het moment dat de gemeente Amsterdam haar nieuwe tweejaarlijkse cijfers over de woningmarkt publiceert. Daaruit blijkt dat de gemiddelde huren sterk zijn gestegen. Huurders in de particuliere vrije sector betalen gemiddeld € 1.286. Recente bewoners betalen nog meer: € 1.397. Het aandeel particuliere huur in de woningvoorraad is sinds 2011 gestegen van 22,5 naar 28,5 procent. Het aandeel koopwoningen steeg in die periode licht en het aandeel corporatiewoningen daalde van 48,1 naar 40,7 procent. Opvallend is de sterke daling (bijna halvering) van het aantal goedkope huurwoningen (met huur tot € 424,44, prijspeil 2019) van 24 naar 12,2 procent. Het aantal dure huurwoningen explodeerde van 3 naar 11,4 procent. Ondanks de nieuwbouw van middenhuurwoningen is het middensegment nauwelijks groter geworden, de laatste twee jaar met ongeveer 3.000 woningen.