Weekoverzicht Woonbondnieuws – 10/04/20

Check huurverlaging of huurbevriezing

10/04/20
Huurt u van een woningcorporatie en is uw huur hoog en uw inkomen laag? Met onze nieuwe online check kunt u controleren of u in aanmerking komt voor huurverlaging of huurbevriezing.
Lees meer »

Vergroot bouwimpuls en zorg voor voldoende betaalbare huurwoningen

10/04/20
Aedes en de Woonbond pleiten er samen bij de Tweede Kamer voor om meer te investeren in het aanjagen van de bouw van betaalbare huurwoningen via de geplande ‘bouwimpuls’ regeling. Ook moeten er meer garanties komen voor het bouwen van betaalbare huurwoningen.
Lees meer »

Ouderen wonen liefst zo lang mogelijk in eigen woning

09/04/20
Een ruime meerderheid van de zelfstandig wonende 55-plussers denkt dat hun woning op dit moment geschikt is om in te blijven wonen bij gezondheids- of ouderdomsklachten. Mocht hun huis in de toekomst (toch) niet geschikt blijken, dan willen de meeste senioren de woning liever aanpassen dan verhuizen.
Lees meer »

Spoedwet verlenging tijdelijke contracten naar Kamer gestuurd

07/04/20
Minister van Veldhoven voor Milieu en Wonen heeft gisteren het spoedwetsvoorstel voor tijdelijke verlenging van tijdelijke huurovereenkomsten naar de Tweede Kamer gestuurd. De Woonbond heeft kritiek op de wet, die beëindiging van het huurcontract met het oog op sloopplannen of bij een huurachterstand toestaat.
Lees meer »

Controleer de huurverhoging

06/04/20
Veel huurders krijgen binnenkort een huurverhoging op de mat. De  jaarlijkse huurverhoging moet in de sociale huursector aan veel regels voldoen. Met de check van de Woonbond kun je controleren of je succesvol bezwaar kunt maken.
Lees meer »

Wat als huurders te duur wonen?

In het Sociaal Huurakkoord is afgesproken dat er specifiek maatwerk komt voor huurders die relatief te duur wonen. Aedes en de Woonbond hebben afspraken gemaakt over de invulling daarvan: wanneer kunnen huurders aanspraak maken op huurbevriezing of huurverlaging?

expert: Rob Ravestein
Belangenbehartiger Betaalbaarheid, Woningmarkt en Regio Noordwest bij Aedes

Ook is afgesproken dat lokaal de mogelijkheid blijft bestaan met huurdersorganisaties (en eventueel gemeenten) andere regelingen af te spreken. Bestaande regelingen kunnen blijven gelden.

Informeren van huurders

Voor corporaties is het van belang om huurders goed te informeren over de wijze waarop de corporatie het specifiek maatwerk invult. Idealiter maakt de corporatie afspraken hierover met de huurdersorganisatie en eventueel ook de gemeente en legt deze ook vast. Dit voorkomt dat andere verwachtingen ontstaan.

Geen eigen invulling specifiek maatwerk?

Van corporaties die geen eigen invulling aan specifiek maatwerk geven, mag worden verwacht dat zij de door Aedes en de Woonbond afgesproken invulling gebruiken in lijn met de afspraken in het Sociaal Huurakkoord. Ook dan is het belangrijk de huurders hierover goed te informeren.

 

Meer informatie

Meer over het specifiek maatwerkt leest u bij de veelgestelde vragen Afspraken huurbevriezing en huurverlaging specifiek maatwerk in Sociaal Huurakkoord, die ook antwoord geven op vragen uit de praktijk.

Woonbond weekbericht

Corporaties beloven maatwerk tijdens Coronacrisis

27/03/20
Gisteren kwamen verhuurders samen met het Kabinet met een statement. Tijdens de Coronacrisis geen huisuitzettingen, geen doorberekening van incassokosten bij een huurachterstand, en er komt  een spoedwet om aflopende tijdelijke contracten te verlengen. Veel corporaties komen met aanvullend maatwerk.
Lees meer »

Kabinet: geen huisuitzettingen en verlenging tijdelijke contracten

26/03/20
De Woonbond waardeert het gezamenlijk statement van een viertal brancheorganisaties van sociale en commerciële verhuurders en de minister van Milieu en Wonen over een zeer terughoudend beleid mbt huisuitzettingen en het beëindigen van tijdelijke contracten tijdens de coronacrisis. De Woonbond had hier in een eerdere brief aan de minister ook op aangedrongen.
Lees meer »

Zorgen om huurstijging tijdens Coronacrisis

24/03/20
Veel huurders maken zich zorgen over het niet kunnen betalen van de huur, omdat ze bang zijn door de Coronacrisis met een inkomensval te maken te krijgen.
Lees meer »

Persbericht: Woonbond blij met stappen tegen huisuitzetting

26 maart 2020

 

De Woonbond waardeert het gezamenlijk statement van een viertal brancheorganisaties van sociale en commerciële verhuurders en de minister van Milieu en Wonen over een zeer terughoudend beleid met betrekking tot huisuitzettingen en het beëindigen van tijdelijke contracten tijdens de coronacrisis. De Woonbond had hier in een eerdere brief aan de minister ook op aangedrongen.

Het is ook positief dat de minister het van rechtswege voortzetten van tijdelijke contracten die aflopen ook wettelijk wil verankeren. Ook daarom had de Woonbond in zijn brief gevraagd. Dat is gewenst omdat minder dan de helft van de commerciële verhuurders is aangesloten bij een brancheorganisatie en overigens ook de leden van brancheorganisaties juridisch niet verplicht zijn om het advies van hun organisatie te volgen. Woonbonddirecteur Paulus Jansen: ‘Het is goed dat er voor huurders met een tijdelijk contract dat binnenkort afloopt, duidelijkheid komt.’

De minister creëert (nog) geen wettelijke basis om huisuitzettingen en incassoprocedures gedurende de corona-epidemie te verbieden. Dat vinden wij onlogisch, omdat ook hiervoor geldt dat individuele verhuurders juridisch niet gehouden zijn aan het advies van de brancheorganisaties en de minister. Wij hebben wel begrepen dat de Raad van de Rechtspraak heeft bepaald dat rechtszaken over huisuitzettingen -behalve wanneer sprake is van criminaliteit- tijdens de coronacrisis niet in behandeling genomen worden.

Naast het statement van de verhuurders is er vandaag ook een aparte verklaring uitgegeven door de brancheorganisatie van leegstandsbeheerders. Ook deze organisatie geeft aan zich tot het uiterste te zullen inspannen om het onvrijwillig beëindigen van gebruikscontracten te voorkomen. Daarop hadden wij eerder aangedrongen. We zien dit dus ook als een goed signaal.

In de verklaring van de verhuurders wordt geen uitspraak gedaan over de huurverhoging. De Woonbond vindt dat verhuurders in de komende periode een uiterst terughoudend beleid moeten voeren op het gebied van huurverhoging. Wij hebben er bij de Tweede Kamer op aangedrongen om -in ieder geval tijdelijk- het plafond voor de jaarlijkse huurverhoging te verlagen. Dat plafond is nu inflatie + 2,5%, wat voor 2020 neerkomt op 5,1%. Dat plafond vinden we onder de huidige omstandigheden asociaal en dus onacceptabel. Jansen: ‘Veel huurders zullen hun inkomen de komende tijd zien dalen. Een hoge stijging van de vaste lasten hakt er dan extra in.’

Oproep: Geen huisuitzettingen tijdens Coronacrisis

De Woonbond doet samen met tal van samenwerkende organisaties uit de ‘Landelijke Armoedecoalitie’ de oproep om geen mensen uit huis te zetten tijdens de Coronacrisis.

 

Bovendien roepen we op de financiële gevolgen juist voor financieel kwetsbare mensen te beperken.

Financiële problemen kwetsbare mensen

In de bestrijding van het Corona-virus zijn vele maatregelen nodig. Doordat veelal geautomatiseerde maatregelen zoals beslagleggingen, huisuitzettingen en afsluitingen gewoon doorgaan, en de hulpverlening vanwege beperking sociale contacten, minimaler wordt, kunnen kwetsbare mensen in grote financiële problemen terecht komen.

Maatregelen

Daarom roept de Landelijke Armoedecoalitie het kabinet, gemeenten, woningcorporaties, commerciële verhuurders en het professionele veld van schuldhulp en incasso op om een coulante houding aan te nemen en rekening te houden met de uitzonderlijke situatie waarin we ons als samenleving bevinden en kwetsbare mensen in het bijzonder. En tevens de volgende extra maatregelen in te stellen tot minimaal een maand na de Coronamaatregelen.

  • Stop met invorderingsmaatregelen zoals beslaglegging op inkomen, beslag op bankrekening, beslag op inboedel of auto en verrekening van toeslagen
  • Geen verhogingen, boetes en rente op achterstanden.
  • Geen woninguitzettingen, geen afsluiting van energie, water en geen afsluiting van internet.
  • Kwartaal of maandkredieten moeten blijven doorlopen ook als er geen vereist positief saldo is gedurende de gestelde periode.
  • Aanvragen van bijstand en werkloosheidsuitkering worden ruimhartig toegekend zonder teveel administratieve eisen.
  • De BBZ wordt ruimhartig opengesteld voor alle zelfstandigen, met minimale toetsing vooraf. Dit wordt duidelijk gemaakt op alle media zodat zelfstandigen op de hoogte zijn van deze mogelijkheid.
  • Veel mensen op en rond het sociaal minimum, hebben voor het maximale eigen risico gekozen, om het maandbedrag voor de zorgverzekering laag te houden. Voor hen is het betalen  van het eigen risico als zij zorg nodig hebben, erg lastig. Ons verzoek is om hen uit te zonderen van het eigen risico.

De Landelijke Armoedecoalitie

De Landelijke Armoedecoalitie is een netwerk van landelijke partijen die zich vinden in het gezamenlijke doel om armoede en schulden aan te pakken. Aangesloten zijn: ATD Vierde Wereld, AVS, FNV, Gemeente Utrecht, Ieder(in), Landelijke Cliëntenraad, NVVK, SWN, Sociale Alliantie, SUNN, Valente, Woonbond, Armoedecoalitie Utrecht. De kenniscentra Movisie en Nibud voeden de Armoedecoalitie inhoudelijk met kennis over wat werkt bij een effectieve aanpak van armoede en schulden.

Onderhuurders sociale woningen betalen steeds vaker woekerprijzen

Bij illegale onderverhuur van sociale woningen komen meer schrijnende gevallen aan het licht. Wanhopige woningzoekenden betalen woekerprijzen voor kleine kamertjes. De gemeente en corporaties willen de controles op fraude in sociale huurwoningen opvoeren.

Onderverhuurders vragen vaak 1500 euro of meer per maand, terwijl een sociale huurwoning maximaal 737 euro kost. Beeld ANP 

Vorig jaar hebben de corporaties in Amsterdam 773 huurcontracten ontbonden vanwege fraude. In 514 gevallen ging het om illegale onderverhuur, zo laten de Amsterdamse corporaties donderdag weten. Wat hierbij opvalt is een toename van de schrijnende gevallen. “Onderhuurders zijn vaak radeloos en betalen woekerprijzen,” zegt Jacqueline van Ham, directeur Klant en Woning bij corporatie Stadgenoot.

De onderverhuurders maken hierbij misbruik van de woningnood in Amsterdam. Mensen die hier heel graag willen wonen, omdat ze bijvoorbeeld een baan hebben gevonden, kunnen in Amsterdam nauwelijks aan een huis komen. Ze zijn bereid flink te betalen om toch ergens te wonen; dat is aantrekkelijker dan een hotel. Onderverhuurders vragen hierbij huren die normaal zijn in de vrije sector, denk aan 1500 euro of meer. De maximale huur die zij zelf aan corporaties betalen bedraagt 737 euro, dus ze boeken honderden euro’s winst per maand op hun sociale huurwoning.

Corporaties zien ook een toename van kamergewijze verhuur. Dan worden alle kamers in een woning apart verhuurd en vangen de hoofdbewoners drie of vier maandhuren. “En dan loopt het flink op,” aldus Pim de Ruiter van Stadgenoot.

Boete

Als een huurder wordt betrapt op illegale onderverhuur of andere fraude, dan raakt die zijn woning kwijt. Ook kan de gemeente een boete opleggen van maximaal 20.750 euro. De onderhuurder moet de woning zo snel mogelijk verlaten, al zetten corporaties mensen niet zomaar op straat.

In 2018 ontbonden de corporaties meer huurcontracten vanwege fraude: 821. De lichte afname is het gevolg van nieuwe privacyregels, waardoor corporaties gegevens van huurders bijvoorbeeld minder lang mogen bewaren en het lastiger is gegevens te delen met andere instanties. Dit alles maakt opsporing moeilijker.

Leegstand

Na illegale onderverhuur is leegstand de meest voorkomende vorm van woonfraude. Dit is het geval als huurders ergens anders wonen en hun sociale woning ondertussen aanhouden. Dit is niet toegestaan. In 2019 zijn 73 gevallen van leegstand opgespoord. De woning wordt dan teruggevorderd.

Controleurs troffen in 61 sociale huurwoningen hennepplantages aan en tien huizen werden gebruikt voor prostitutie. Vakantieverhuur is niet toegestaan in een sociale huurwoning. In 2019 zijn tien huurcontracten ontbonden omdat de bewoner de woning toch aan toeristen verhuurde.

De gemeente en corporaties willen de controles op woonfraude in sociale huurhuizen opvoeren. Zo zetten ze gezamenlijk nieuwe, zogenoemde combiteams in, die langs woningen gaan. Ook gaan beide partijen onderzoeken hoe ze data beter kunnen inzetten om fraude op te sporen. Na de zomer komt wethouder Laurens Ivens met een uitgewerkt plan.

773 sociale huurwoningen teruggevorderd na vaststelling woonfraude

De Amsterdamse woningcorporaties hebben vorig jaar bij 773 woningen het huurcontract ontbonden wegens woonfraude, minder dan in voorgaande jaren. Op 514 adressen werd illegale onderhuur geconstateerd. Andere veel voorkomende vormen van woonfraude zijn langdurige leegstand en hennepkwekerijen. Elke woningcorporatie heeft een fraudeteam.
De woningcorporaties speuren steeds minder woonfraude op. In 2018 werden nog 821 huurovereenkomsten daarom ontbonden. In 2017, 2016 en 2015 ging het om respectievelijk 821, 961 en 956 zaken. De corporaties stellen dat de privacywetgeving hen parten speelt bij de opsporing. De corporaties zeggen in samenwerking met de gemeente te blijven sleutelen aan hun aanpak. Corporaties gaan dit jaar gezamenlijk met gemeentelijke handhavers in duo’s op pad.
Illegale onderverhuur van sociale huurwoningen is sinds jaar en dag de meest geconstateerde vorm van woonfraude. Vroeger was dat vaak nog om een nichtje of gescheiden vriend te helpen. In de huidige krappe woningmarkt is het ook een verdienmodel; sociale huurwoningen worden voor hoge bedragen illegaal doorverhuurd. “Onze mensen van het team Woonfraude komen schrijnende gevallen tegen”, zegt Jacqueline van Ham, directeur Klant en Woning bij Stadgenoot. “Onderhuurders zijn vaak radeloos en betalen woekerprijzen. Meer dan terecht dat we stevig optreden tegen de doorverhuurders. Die verliezen twee jaar lang hun recht op een sociale huurwoning en we raken ze waar het de meeste pijn doet: in hun portemonnee.”  De gemeente kan ze vanaf dit jaar een boete opleggen van maximaal 20.750 euro.

 

Leegstand

Er zijn ook flink wat huurders die hun woning langdurig leeg laten staan, bijvoorbeeld als ze zijn gaan samenwonen of langdurig op vakantie. Ook dat is niet toegestaan en dus woonfraude. “Woon je een groot deel van het jaar ergens anders en geef je daarmee je hoofdverblijf op, dan ben je in overtreding en vorderen wij de woning terug”, zegt Leendert Yntema, senior medewerker woonfraude bij Eigen Haard. Als een huurder langere tijd in het buitenland verblijft, mag deze de woning in overleg met de corporatie in de meeste gevallen wel tijdelijk onderverhuren.
Vakantieverhuur, bijvoorbeeld via AirBnB, is helemaal niet toegestaan in corporatiewoningen, ook niet als het vrijesectorhuur betreft.

 

Kamer wil minister van Vrom terug voor meer greep op woningbouw

Om het woningtekort aan te pakken moet het volgende kabinet weer een minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (Vrom) krijgen. De Tweede Kamer heeft een motie daartoe van PvdA en CDA dinsdag aangenomen. De hersteloperatie moet het Rijk meer greep geven op de woningbouwprojecten.

Marc van den Eerenbeemt  maart 2020


Nieuwbouw in de wijk Blaricummermeent. Beeld Hollandse Hoogte / Goos van der Veen

Uit de koker van Vrom kwamen eerder de plannen voor groeikernen als Zoetermeer en Almere, stadsvernieuwingsprojecten in de grote steden en de aanwijzing van vinexlocaties, plekken voor grootschalige woningbouw. In de Kamer bestaat toenemende onvrede over de trage vorderingen in de woningbouw, ook al zijn die deels toe te schrijven aan de problemen met stikstof en pfas en een tekort aan bouwpersoneel. Onlangs opperden D66 en CDA een plan om Almere Pampus aan te wijzen als zo’n grote bouwlocatie, in combinatie met een metroverbinding met Amsterdam.

Woensdag tekent minister Stientje van Veldhoven (D66) van Milieu en Wonen een zogenoemde Woondeal met Arnhem, Nijmegen, zestien kleinere gemeenten en de provincie Gelderland. In die overeenkomst beloven de partijen zich te zullen inspannen voor onder meer versnelling van beoogde woningbouwprojecten. Vorig jaar werden al Woondeals gesloten met de regio’s Groningen, Eindhoven, Utrecht, Randstad Zuid en Amsterdam.

De Woondeals gelden als een belangrijk instrument voor de minister van Wonen om invloed uit te oefenen op het woonbeleid. De verantwoordelijkheid daarvoor is voor een belangrijk deel bij gemeenten en provincies komen te liggen. Twee weken geleden beloofde de minister aan het parlement meer druk te zetten op de nakoming van de deals. Ook kondigde zij aan ook zelf op zoek te gaan naar grote woonlocaties.

Deltaplan woningbouw
Vandaag pleit de wethouder wonen van Groningen, Roeland van der Schaaf (PvdA), voor een nationaal Deltaplan voor woningbouw. Hij ziet geen heil in regie van het Rijk over lokale bouwplannen. Wel wil hij de woningbouw in Groningen alsnog versnellen met meer juridische en financiële steun vanuit Den Haag. Hij wil onder meer enige beperking van inspraakprocedures bij bouwplannen en meer geld van het Rijk als voorfinanciering van grote projecten. Nu lopen die soms vertraging op door de strenge begrotingsregels van de gemeente.

De indieners van de motie voor een wedergeboorte van het ministerie van Vrom, Henk Nijboer (PvdA) en Erik Ronnes (CDA) willen niet langer dat volkshuisvesting ‘erbij wordt gedaan’ door een ander ministerie. Nu is er ‘te weinig slagkracht’ in ruimtelijke opgaven als grootschalige woningbouw. Nijboer verweet het kabinet tijdens het woondebat in februari dat ‘de Grondwet wordt getart. Het kabinet zegt dat er een wooncrisis is, maar staat erbij en kijkt ernaar.’ In de Grondwet is vastgelegd dat het zorgen voor ‘voldoende woongelegenheid’ een overheidstaak is.

LEES VERDER

Weer een nieuwe Woondeal, maar waar blijven al die woningen?
Woensdag wordt in Nijmegen de zesde Woondeal getekend. Regio en minister beloven samen de woningbouw te versnellen. Bijna anderhalf jaar geleden werd de eerste Woondeal getekend, in Groningen. Daar ruist op de grootste woningbouwlocatie het riet nog zacht in de wind. Waar blijven die huizen?

 

‘Tekort van 15.000 tot 20.000 middenhuurwoningen in en om Amsterdam’

STAD
maart 2020  · Door Redactie van AT5

Amsterdam heeft een tekort aan middeldure huurwoningen, met alle gevolgen van dien. Amsterdammers met een middenkomen, bijvoorbeeld zorgpersoneel, docenten en politieagenten, zijn daardoor vaak jarenlang op zoek naar een woning.

‘Volgens mij is het tekort landelijk ongeveer 80.000 tot 100.000 middenhuurwoningen. In Amsterdam zijn dat er zo’n 15.000 tot 20.000’, vertelt Bart Dopper in de nieuwste aflevering van Bouw Woon Leef . Hij werkt als adviseur van de Stecgroep en houdt alle ontwikkelingen rondom middenhuur nauwlettend in de gaten.
Cijfers van de Metropool Regio Amsterdam tonen aan dat slechts 7% van de woningen in de regio Amsterdam uit middenhuur bestaat. Een effect van het tekort aan dit type woning  is dat ‘de prijzen nog meer de lucht in gaan en de woningen steeds minder betaalbaar worden,’ aldus Dopper.

‘In Amsterdam is er een tekort van zo’n 15.000 tot 20.000 middenhuurwoningen.’

BART DOPPER

Middenhuurwoningen zijn woningen met een maandelijkse huur tussen de 737 en 1000 euro. De ondergrens is landelijk bepaald maar de bovengrens niet. In Amsterdam wordt vaak een bovengrens van 1200 euro per maand gehanteerd. Dit heeft te maken met de hogere gemiddelde huurprijs in Amsterdam.

Inkomenseis te hoog voor huurwoning
Naast het tekort aan woningen krijgen huizenzoekers ook te maken met hoge inkomenseisen. Vaak moeten huurders voldoen aan een inkomenseis van een bruto maandinkomen van vier maal de huur. Voor mensen met een middeninkomen is dit vaak onhaalbaar, voor alleenstaande mensen al helemaal.

Dopper onderscheidt drie groepen mensen die de dupe van zijn van het tekort aan middenhuurwoningen. Mensen met middeninkomens die net te veel verdienen voor een sociale huurwoning en net te weinig om te kunnen kopen.
De tweede groep bestaat uit jonge mensen die de flexibiliteit van huren verkiezen boven kopen. Dopper: ‘Bijvoorbeeld jongeren die niet zo zeker zijn van hun carrière of een tijdelijk contract hebben.’ De derde groep zijn ouderen die willen doorstromen naar een nieuwbouwappartement waar ze onderhoudsvrij kunnen wonen’.

Doorstromen naar een andere woning
Bovenstaande groepen kunnen vaak niet verhuizen naar een middenhuurwoning en zitten vast aan hun huidige woning. Die stagnerende doorstroom is volgens Bart Dopper één van de onderliggende problemen van de huidige woningmarkt. Hij pleit voor meer middenhuurwoningen omdat daarmee de doorstroom op gang kan komen waardoor sociale huurwoningen en koopwoningen ook weer vrij kunnen komen. ‘Dat tussensegment kan dienen als smeerolie voor de woningmarkt’, stelt Dopper.

‘Dat tussensegment kan dienen als smeerolie voor de woningmarkt.’

BART DOPPER

Deze maand onderzoekt Bouw Woon Leef de ontwikkelingen rondom middenhuurwoningen.
Bekijk meer video’s over middenhuurwoningen op de YouTubepagina van Bouw Woon Leef.

Sociale woningbouw wordt fiscaal afgestraft

IJzersterke & vernietigende column over de bizarre fiscale regelingen waar woningcorporaties mee te maken krijgen.
“Woningcorporaties worden aldus belast voor winsten die ze in de praktijk nooit zullen maken”

Reinder Wiersma en Gert-Jan de Ruiter zijn verbonden aan Deloitte Belastingadviseurs

Woningcorporaties zijn in staat een groot deel van volkshuishoudelijke vraagstukken op te lossen. Dat willen ze ook, maar goed investeringsgedrag wordt fiscaal gestraft in plaats van gestimuleerd.

Foto: iStoc

Een overheid die op elke woning 1,5 maand huur per jaar weg belast aan verhuurderheffing en straks nog bijna een maand huur aan vennootschapsbelasting (vpb) moet niet verbaasd zijn dat de woningbouw stokt.
Na het Kamerdebat vorige week over de woningcrisis lijkt de verhuurderheffing de langste tijd te hebben gehad. De moeilijk te verdedigen ficties in de vpb verdienen nu ook politieke aandacht. In praktijk is geen sprake van belasting op echte winsten bij corporaties, maar is die verworden tot een platte belasting op kasstromen die de investeringscapaciteit sterk beperkt.

‘Een derde, hoogst merkwaardige, fictie is dat te slopen woningen niet mogen worden afgewaardeerd tot de grondwaarde’

Een eerste fictie is dat sociale huurwoningen slechts kunnen worden afgeschreven tot de (hoge) WOZ-waarde, omdat woningen altijd verkocht kunnen worden. Woningcorporaties zijn echter niet gericht op verkoop, maar op exploitatie tot het einde van de levensduur. Afschrijven tot restwaarde zou dus logischer zijn.
Fictie twee is dat woningcorporaties het onrendabele deel van hun investering niet in één keer ten laste van de fiscale winst mogen brengen. Dat mag hooguit via afschrijving, maar zoals gezegd zijn die mogelijkheden zeer beperkt. Woningcorporaties worden aldus belast voor winsten die ze in de praktijk nooit zullen maken.

Starre opstelling

Een derde, hoogst merkwaardige, fictie is dat te slopen woningen niet mogen worden afgewaardeerd tot de grondwaarde met het argument dat de corporatie de woning ook had kunnen verkopen! Zo’n starre opstelling van de Belastingdienst zien we ook bij de vorming van een onderhoudsvoorziening, die in de praktijk vrijwel onmogelijk is geworden.

Sinds 1 januari 2019 wordt de belastingdruk verder opgestuwd door de generieke renteaftrekbeperking als uitvloeisel van de ATAD-richtlijn die beoogt internationale belastingontwijking tegen te gaan. Omdat daarvan bij woningcorporaties geen sprake is, zou het kabinet bij de Europese Commissie hiervoor een uitzondering kunnen bedingen.
Het kabinetsargument dat financiering met eigen vermogen moet worden gestimuleerd is voor woningcorporaties niet valide, want die zijn aangewezen op langlopende leningen.

Reinder Wiersma en Gert-Jan de Ruiter zijn verbonden aan Deloitte Belastingadviseurs

 

Corporatiemonitor tijdelijke woningen

Geachte heer, mevrouw,

Woningcorporaties verwachten de komende jaren meer tijdelijke flexibele woningen te bouwen. Die kunnen een snelle oplossing zijn voor spoedzoekers, zoals gescheiden mensen, maar ook voor starters en studenten. Daarvoor is het wel nodig dat er meer locaties beschikbaar komen, dat de grondprijs wordt aangepast en dat procedures korter worden. In de afgelopen vijf jaar ontwikkelde één op de vijf corporaties tijdelijke woningen, de helft verwacht dat in de komende vijf jaar te doen. Overigens kiest bijna drie van de tien corporaties bewust niet voor tijdelijke woningen; zij richten zich uitsluitend op permanente woningen.

Deze cijfers komen uit een enquête onder 86 corporaties. De belangrijkste uitkomsten staan in de Corporatiemonitor Tijdelijke woningen. Aedes publiceert een aantal keer per jaar een Corporatiemonitor: een bondige uitgave met cijfers en duiding over actuele thema’s in de corporatiebranche.

Ik wens u veel leesplezier!

Met vriendelijke groet,
Aedes vereniging van woningcorporaties

Jeroen Pepers
Algemeen directeur

Wat er verandert in 2020?

Wat er verandert in 2020. In 2020 verandert er weer veel dat van invloed is op de portemonnee van huurders en woningzoekenden. Verhuis je in 2020 naar een sociale huurwoning? Dan mag de kale huur van die woning niet hoger zijn dan 737,14 euro. Dit is de nieuwe liberalisatiegrens.

Val je onder een inkomensgrens van passend toewijzen? Dan zal de huur van jouw nieuwe woning waarschijnlijk niet hoger zijn dan € 619,01 (één- en tweepersoonshuishouden) of € 663,40 (grotere huishoudens). Dat komt omdat corporaties ook in 2020 ‘passend’ moeten toewijzen. Minstens 95% van de woningen die zij toewijzen aan huishoudens met een laag inkomen moet een kale huur hebben onder deze ‘aftoppingsgrenzen’. Een hogere huur mag alleen in uitzonderingsgevallen.

De inkomensgrenzen voor passend toewijzen hangen af van huishoudgrootte en leeftijd.
– Eenpersoons € 23.225,00
– Meerpersoons € 31.550,00
– Eenpersoons ouderen € 23.175,00
– Meerpersoons ouderen € 31.475,00

Met welk inkomen kun je een sociale huurwoning krijgen?

Met een jaarinkomen dat lager is dan € 39.055,00 maak je het meeste kans. Als je iets meer verdient maak je ook nog kans, maar als jouw inkomen hoger is dan € 43.574,00 kun je alleen bij uitzondering sociaal huren. Bijvoorbeeld als je moet verhuizen vanwege sloop van jouw woning, of als je vanwege een beperking moeilijk aan geschikte woonruimte komt.

In 2020 moeten woningcorporaties zich aan de volgende regels houden:

Minimaal 80% van de vrijkomende woningen met een huurprijs tot
€737,14 moet worden toegewezen aan huishoudens met een
jaarinkomen tot € 39.055,00
Maximaal 10% van de woningen met een huurprijs tot € 737,14
mag worden toegewezen aan huishoudens met een jaarinkomen
tussen € 39.055,00 en € 43.574,00.
Voor de resterende 10% van de woningen geldt geen inkomensgrens. Maar corporaties moeten bij het toewijzen van deze woningen wel de voorrangsregels uit de plaatselijke huisvestingsverordening in acht nemen. Wat dat voor regels zijn verschilt per gemeente. Verder moeten ze zich houden aan het besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV). In dat besluit staat dat mensen met fysieke of psychische beperkingen voorrang moeten krijgen.


Wanneer heb je recht op huurtoeslag?

Huurtoeslag_001Voor commerciële verhuurders (zoals particuliere huisbazen) gelden deze regels allemaal niet. Zij verhuren ook wel woningen met een huurprijs tot € 737,14.

Als je een sociale (niet-geliberaliseerde) woning huurt en jouw inkomen niet te hoog is. Tot en met 2019 gold daarbij een harde inkomensgrens.

Als je inkomen hoger was dan ongeveer € 23.000,00 alleenstaanden) of
€ 31.000,00 (stellen en gezinnen) dan had je nergens recht op. En als na afloop van het jaar bleek dat je inkomen net boven de grens uit was gekomen moest je al je toeslag terugbetalen. In 2020 is dat anders. Ook met een wat hoger inkomen kun je recht op huurtoeslag houden (of krijgen).

De harde inkomensgrenzen zijn verdwenen

Daar zijn veel verschillende inkomensgrenzen voor in de plaats gekomen. Wanneer die precies gelden hangt vooral af van de huurprijs, maar ook van het aantal personen in het huishouden en de leeftijd (wel of geen AOW). Om te zien of en hoeveel huurtoeslag je kunt krijgen kun je het beste een proefberekening maken op de website van de Belastingdienst.

Ga naar de proefberekening

Naast het inkomen telt voor de huurtoeslag ook het vermogen (zoals spaargeld en geld op de betaalrekening) mee. Daar geldt nog steeds een harde grens voor. Op 1 januari 2020 mag jouw vermogen niet hoger zijn dan 30.846, – euro per persoon. Heb je meer geld op 1 januari? Dan heb je voor het hele jaar 2020 geen recht op toeslag.

Bron: De Nieuwe Wind

Huurders Belang Zederik