Maandbericht januari 2016

Dit maandbericht geeft een compact overzicht van de activiteiten die zijn uitgevoerd in de maand januari 2016. Mocht u over een van de activiteiten meer uitgebreide informatie wensen, dan kunt u terecht op onze website of contact opnemen met het secretariaat van de Huurdersfederatie

5 januari – Vergadering Dagelijks Bestuur

–          N.a.v. de Monitor januari heeft het DB gediscussieerd over de huursombenadering 2016. De standpunten worden met andere bestuursleden besproken.

–          De agenda voor het AB 27 januari is vastgesteld

–          Begroting 2016 is besproken en de financiële reserve.

7 januari – Portefeuillestrategie
2e concept advies Portefeuillestrategie gereed en ter toetsing naar leden AB en besproken met medewerkers Eigen Haard.

8 januari – Overleg over toepassing Handboek BC’s in gemengde complexen
Er zijn afspraken gemaakt om BC’s beter te informeren over en meer te betrekken bij ALV-en van de VVE. Wat speelt bij de VVE wordt ook vast punt in het voor- en najaarsoverleg met de BC. De evaluatie van het handboek is uitgesteld tot januari 2017.

11 januari – interview Eigen Haard
Voor een artikel in het blad van Eigen Haard heeft de voorzitter een telefonisch interview gegeven.

19 januari – Portefeuillestrategie
Advies Portefeuillestrategie ingestuurd naar Eigen Haard

21 januari – Kennismaking Raad van Commissarissen
Voorafgaand aan de informele Nieuwjaarsbijeenkomst. Heeft bestuur Alert kennisgemaakt met de Raad van Commissarissen. Helaas konden maar 4 AB-leden aanwezig zijn. Er is van gedachten gewisseld over de taak en functie van Alert en RvC en over Eigen Haard en zaken die daar spelen.

21 januari – Informele Nieuwjaarsbijeenkomst Eigen Haard
Deze bijeenkomst met raad van bestuur, directie, raad van commissarissen, ondernemingsraad en huurderfederatie is inmiddels een goede traditie, waarbij echt informeel van gedachten kan worden gewisseld.

25 januari – Themabijeenkomst Huurbeleid van de Woonbond
Er is uitleg gegeven over de huursombenadering, Sociaal Huurakkoord en tips voor het bepalen van het standpunt t.a.v. Huurverhoging 2016.

27 januari – Vergadering AB
De belangrijkste agendapunten waren de notities: Vangnetregeling en Participatie. Deze, door werkgroepen voorbereide, stukken worden onderdeel van de visie van Alert.

28 januari – Overleg met Eigen Haard over advies Portefeuillestrategie
Een belangrijk punt is hoe het centraal geformuleerde beleid decentraal, per gemeente kan worden uitgewerkt. Dit zal vnl.  in de lokale Prestatieafspraken geconcretiseerd worden. Het andere belangrijke punt is het volgen van de realisering van het beleid. In gezamenlijk overleg moet dit worden uitgewerkt, zodanig dat het voor bestuursleden van Alert inzichtelijk is.

Terug naar boven