Maandbericht juli & augustus 2016

Dit maandbericht geeft een compact overzicht van de activiteiten die zijn uitgevoerd in de maanden juli & augustus 2016. Mocht u over een van de activiteiten meer uitgebreide informatie wensen, dan kunt u terecht op onze website of contact opnemen met het secretariaat van de Huurdersfederatie Alert.

In juli en augustus waren er minder bestuurlijke activiteiten voor Alert. Dit houdt verband met de zomer/vakantie periode, de ontruiming van het kantoor voor de verbouwing. Ook zijn intussen voor de bestuursleden de plaatselijke overleggen voor de Prestatie afspraken gestart.

De Prestatie afspraken vragen deze maanden heel veel tijd en aandacht van de lokale huurderorganisaties in de plaatsen rondom Amsterdam. In Amsterdam is een aparte procedure omdat daar de onderhandeling worden gevoerd door de gemeente en de overkoepelende organisaties voor huurders en corporaties.

2 augustus – Bijeenkomst met Huurders Verenging Uithoorn & De Kwakel i.o. (HvUK)

Met bestuursleden van HvUK i.o. is de uitspraak van de Huurcommissie besproken inzake het niet meer erkennen van Onder Dak door Eigen Haard. Het is teleurstellend dat EH in het ongelijk is gesteld, op louter formele gronden. In de Overlegwet zijn namelijk geen criteria gesteld aan representativiteit, achterbanraadpleging end.. Dit is een gebrek in de wet, want het betekent dat aan een eenmaal opgerichte huurders vereniging geen eisen zouden mogen worden gesteld. Dat lijkt niet juist en zal in een volgende bestuursvergadering van Alert worden besproken.

8 augustus – Voorstel scheiding Daeb/niet-daeb ontvangen met verzoek om Zienswijze

Na een uitgebreid voorbereidingstraject heeft Eigen Haard haar voorstel toegestuurd, met verzoek aan Alert binnen 6 weken haar Zienswijze te geven.

2e  helft augustus

Ter voorbereiding van de verbouwing van het kantoor zijn de archieven geschoond. Een heel werk. Gelukkig voortvarend opgepakt door de ambtelijk secretaris.

22 augustus – Sollicitatiegesprekken Geschillencommissie

Eind dit jaar loopt de laatste termijn van het huurderslid in de Geschillencommissie Eigen Haard, Agnes van Schendelen, af. Hennie heeft met Agnes gesprekken gevoerd met twee geschikte kandidaten. Na ampele overwegingen is één gekozen, die wordt voorgedragen aan het bestuur van Eigen Haard.

23 augustus – Brainstorm over Kapstok Alert

Hennie, Janneke en Dhiraj zijn bij elkaar gekomen om te brainstormen hoe verder te gaan met de Kapstok. Het einddoel blijft dat er een document ontstaat waaruit de visie van Alert als huurdersorganisatie duidelijk wordt. Een verslag van deze brainstormsessie zal binnenkort naar alle AB leden worden verstuurd.

30 augustus – Kantoor Alert/HBO Argus door verhuizers leeggehaald

De verbouwing start 4 september en zal medio oktober voltooid zijn, is de planning. Hennie en Dhiraj werken zolang thuis of in het kantoor van HAK. Alert is telefonisch in die periode niet bereikbaar.

Terug naar boven