Maandbericht mei 2015

Dit maandbericht geeft een compact overzicht van de activiteiten die zijn uitgevoerd in de maand mei en juni. Mocht u over een van de activiteiten meer uitgebreide informatie wensen, dan kunt u terecht op onze website of contact opnemen met het secretariaat van de Huurdersfederatie Alert.

1 mei en 16 juni: Informeel overleg directeur Wonen, Elke Heidrich

In dit overleg werden ideeën uitgewisseld over lopende zaken. Actueel waren de veranderingen in de positie van de huurdersorganisaties als gevolg van de ontwikkelingen in de samenwerking Eigen Haard – Alert en de veranderingen in de wet- en regelgeving. Verder zijn problemen rondom de representativiteit van een huurdersorganisatie besproken.

6 mei: Gesprek Huurdersvereniging Onder Dak

Onder Dak heeft in 2013 het lidmaatschap van Alert beëindigd. In mei jl. heeft het dagelijks bestuur van Alert heeft een gesprek gehad met vertegenwoordigers van Onder Dak over het opnieuw lid worden. Dit heeft uiteindelijk geen resultaat gehad.

8 mei: Werkgroep Betaalbaarheid

Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van Alert en Eigen Haard. In deze bijeenkomst zijn de resultaten van de discussies binnen de werkgroep in een presentatie verwerkt. Deze is gepresenteerd in het overleg van Alert – Eigen Haard van 23 juni jl. De presentatie is te vinden in het dossier ‘Betaalbaarheid’ op de website.

12 mei: Kennismakingsgesprek nieuwe manager afdeling Huurzaken

De voorzitter van Alert heeft een gesprek gehad met Guido Lankhorst, de nieuwe manager Huurzaken. Dit naar aanleiding van klachten over de beantwoording van vragen van bewonerscommissies. Besproken is de procedure die gevolgd wordt. Het verslag hiervan is te vinden op de voorpagina van de website.

13 mei: bestuursvergadering: Monika

Het verslag is reeds in bezit van het bestuur.

18 mei: Euro Parei, kennismakingsgesprek: Monika

Het kennismakinggesprek vond plaats n.a.v. van het verzoek van Euro Parei voor ondersteuning van Alert en betrof concretere afspraken over de ondersteuning die Alert aan Euro Parel kan geven, zolang zij geen lokale huurdersvereniging hebben. Alert zal iedere beoordelen of bepaalde informatie ook voor hun belangrijk is.

29 mei: Symposium Huurdersorganisaties+

In dit door de Woonbond georganiseerde symposium stonden de ontwikkelingen van de huurdersorganisaties centraal. In zijn inleiding benadrukte directeur Ronald Paping  dat voor huurdersorganisaties een nieuwe toekomst is aangebroken, met nieuwe uitdagingen. Huurders krijgen nieuwe rechten, zoals bij Prestatieafspraken waar zij een gelijkwaardige inbreng hebben, naast gemeenten en corporaties. Het is belangrijk dat huurders die rechten ook kunnen waarmaken.

Lees de samenvatting van deze bijeenkomst. De overige downloads (zoals presentaties) zijn te vinden op deze pagina.

8 en 9 juni: Brainstorm/Vooroverleg

Tijdens het vooroverleg en een spontane brainstorm is door bestuursleden het volgende besproken:

Er spelen nu veel onderwerpen, zowel knelpunten die Alert naar voren heeft gebracht, als veranderingen in wetgeving. Het bestuur van Alert zal hierin duidelijke standpunten moeten innemen.

Om dit enigszins behapbaar te maken is het volgende afgesproken:

Kapstok                              Janneke maakt een structuur met principes en uitgangspunten.

Aankleden                          De verschillende onderwerpen/knelpunten worden in de kapstok gehangen. Hierbij helpen Hennie en Bea.

Invulling                              Over de aanpak van de verdere inhoudelijke invulling moeten nog afspraken gemaakt worden. Misschien in werkgroepjes?

5 speerpunten                       Kiest bestuur Alert

Verder is besproken dat Alert ook met de Raad van Bestuur en eventueel Raad van Commissarissen van Eigen Haard in overleg wil, als de te bespreken punten daar aanleiding toe geven. Dit is ingebracht in het overleg van 23 juni jl. en wordt ook ingebracht in de participatiediscussie met Eigen Haard.

8 juni: Provinciale vergadering Woonbond:

Tijdens deze vergadering werd aandacht besteed aan het Sociaal Huurkakkoord Aedes – Woonbond.

11 juni: Jaarlijkse projectenbezoek Eigen Haard

De bestuursleden werden om 13.30 uur ontvangen in de Batjanstraat 3 in Amsterdam. In deze locatie is het Nederlands Philharmonisch gevestigd.  Om 14.00 uur werd gestart met een toelichting op het project in deze buurt, waarna een wandeling werd gemaakt door het plangebied.  Vervolgens werden projecten in Amsterdam Noord en Landsmeer bezocht.

12 juni: Voorbereiding evaluatie Handleiding Bcies in Gemengde Complexen

In de werkgroep die de evaluatie voorbereidt zitten 2 bestuursleden die zelf in een complex met huurders en kopers wonen. Zij brengen hun ervaringen in bij het bekijken van de handleiding. Dit leidt tot zeer kritische kanttekeningen. Er is een vervolgafspraak gemaakt waar de beleidsmedewerker die gemengde complexen in haar portefeuille heeft aan deel zal nemen.

18 juni: Presentatie onderzoek studenten VU

Door studenten van de VU is voor Eigen Haard onderzocht hoe passieve huurders actief kunnen worden. Daarvoor zijn aan het klantenpanel van Eigen Haard een aantal vragen gesteld.

Uit dit onderzoek blijkt dat:

o   mensen het gevoel hebben dat het werk huurdersorganisaties geen resultaten geeft;

o   het ze teveel tijd zou kosten;

o   ze niet willen vergaderen;

o   ze geen idee hebben hoe ze zouden kunnen participeren;

o   de beeldvorming is: ‘het is een moppercultuur’’

Speciaal voor jongeren:

o   participeren moet ‘iets opleveren’ bijv. vermelding op c.v. en of (voor studenten) studiepunten.

23 juni: Overleg Eigen Haard – Alert

Bij de mededelingen werd door Eigen Haard gemeld dat zij het vertrouwen in de huurdersorganisatie Onder Dak heeft opgezegd  en hen niet meer erkent als vertegenwoordiger van de huurders in Uithoorn.

Door Eigen Haard is het Woonlastenmodel gepresenteerd. Dit is een rekenmodel waarmee voor huurders berekend kan worden welke huur zij kunnen betalen, uitgaande van inkomen en gezinssamenstelling.

Verder zijn diverse punten rond betaalbaarheid en bepaling van huren aan de orde geweest. Hierover zal aan het AB in een aparte bijeenkomst nadere uitleg worden gegeven. Alert zal zich dan over haar standpunten beraden en in vervolgbijeenkomsten hierover verder discussiëren met Eigen Haard.

26 juni: Visitatie Ernst & Young

De visitatie wordt uitgevoerd door Ernst & Young (EY). Aan het interview met Alert hebben uiteindelijk alleen Janneke Verheul en Hennie van Rijn deelgenomen. Andere deelnemers waren om verschillende redenen verhinderd. Over verschillende aspecten van het functioneren van Eigen Haard is om oordeel gevraagd.

Terug naar boven