Maandbericht mei 2016

Dit maandbericht geeft een compact overzicht van de activiteiten die zijn uitgevoerd in de maand mei 2016. Mocht u over een van de activiteiten meer uitgebreide informatie wensen, dan kunt u terecht op onze website of contact opnemen met het secretariaat van de Huurdersfederatie Alert.

3 mei – Vergadering DB
Besproken zijn:

·         Voorstel aanpassen website

·         Samenwerking Frans

·         Stand van zaken verbouwing kantoor

10 mei – Cursus servicekosten
Een aantal leden van Alert heeft bij Eigen Haard een cursus afrekening service-, en stookkosten gevolgd. De cursus werd gegeven op initiatief van Guido Lankhorst van Eigen Haard.  Uiteen werden gezet de verschillende onderdelen van de servicekosten en hoe deze uiteindelijk verrekend worden. Ook werd duidelijk welke kosten voor de corporatie waren. Aan de hand van een voorbeeld gingen de cursisten vervolgens zelf aan de slag met het berekenen van de voorschotten uit fictieve rekenvoorbeelden. Ook kwam het lezen van de uiteindelijke servicekostenafrekening aan bod.

 19 mei – Jaarverslag verstuurd
Het jaarverslag is verzonden naar o.a. Eigen Haard, de gemeentes en een aantal koepelorganisaties uit de regio.

11 mei – Overleg huurderscommissarissen
Een belangrijk punt was dit keer de teleurstelling van Alert over de gang van zaken rond het advies Huurverhoging. Gesproken is ook over hoe samenwerking en overleg met Eigen Haard verbeterd kunnen worden. (Zie ook gesprek Eigen Haard op 30 mei.)

 12 mei – Vangnetregeling
Bij Eigen Haard is een voorstel ingediend voor het uitbreiden van de bestaande Maatwerkregeling. De uitbreiding betreft huurders die door de (inkomensafhankelijke) huurverhogingen van de laatste jaren een huur boven de grens van € 710,68 hebben en door onvoorziene omstandigheden plotseling een blijvende inkomensdaling hebben. Alert stelt voor dat deze huurders onmiddellijk een huurverlaging krijgen en niet hoeven te wachten tot ze een jaar later de inkomensdaling kunnen aantonen met een belasting verklaring IB 60. Ook moet men een huurverlaging kunnen krijgen als het inkomen niet beneden de huurtoeslaggrens daalt. Dit voorstel is met medewerkers van Eigen Haard nader besproken.

 13 mei – Kengetallen Portefeuillestrategie
Met Eigen Haard zijn afspraken gemaakt over het woning- en huurbeleid voor de komende jaren. Alert wil de nakoming van deze afspraken kunnen volgen. Een werkgroep heeft daarvoor bepaald welke gegevens hiervoor nodig zijn. De Kengetallen. De gewenste Kengetallen zijn besproken met medewerkers van Eigen Haard. Vastgesteld is dat binnen Eigen Haard dezelfde gegevens nodig zijn voor de aansturing binnen het bedrijf, een deel jaarlijks en een deel per 4 maanden. Met Alert zullen de bestaande rapportages worden afgestemd,  om te bepalen of die voldoen.

19 mei – Verbouwing kantoor HBO Argus / Alert
Een aannemer heeft de gewenste aanpassingen opnieuw besproken en zal een offerte uitbrengen.

 27 mei – Symposium HO+ (Woonbond)
Het symposium werd gehouden in Nieuwegein.  De insteek was de professionalisering van huurdersorganisaties en het feit dat naar mening van de Woonbond steeds meer huurders actiever zijn geworden. De invloed van de nieuwe Woningwet is daar de oorzaak van volgens de Woonbond.

Persoonlijk indruk voorzitter Alert: Het symposium was goed en het ontmoeten van leden van huurdersverenigingen uit het hele land inspirerend. Wel werd in enkele tafelgesprekken opgemerkt dat de Woonbond teveel blijft drammen op de professionalisering van de huurdersverenigingen. De Woonbond gaat daarbij voorbij aan het specifieke, dat bestuursleden vrijwilligers zijn en vandaar hun eigen blik en inbreng hebben bij  huurderzaken. Dit werd door de sprekers namens gemeente en corporaties positief gewaardeerd en wordt door de Woonbond teveel weggepraat.

 30 mei – Gesprek over adviestraject Huurverhoging 2016/2017
Uitgangspunt voor dit gesprek was het gevoel bij Alert dat het uitbrengen van advies geen zin heeft, omdat Eigen Haard haar standpunt van tevoren al klaar heeft. Immers nog voor Alert een reactie op haar advies had gekregen, had Eigen Haard haar beleid al gepubliceerd in haar blad.

In het gesprek bleek dat beide partijen het adviestraject heel verschillend hadden beleefd. Voor Eigen Haard was het de afronding van het traject Ondernemingsstrategie -> Portefeuillestrategie -> Huurverhoging. In dat traject is veel overlegd en zijn een aantal strategische keuzes gemaakt. Ter afsluiting was er een bijeenkomst waarin Eigen Haard met cijfers aangaf waarom zij voorstellen van Alert niet overnam. Voor Alert was die bijeenkomst een informatie avond, waarna zij verwachtte in onderhandeling te gaan over de haalbaarheid van haar voorstellen, gezien de financiële positie van Eigen Haard.

Over dit verschil in beleving en verwachtingen is uitgebreid gesproken, met afspraken hoe we in het vervolg duidelijker naar elkaar kunnen zijn.

 31 mei – Presentatie Woonbond over splitsing daeb/niet daeb
Frans de Munk heeft voor de Alert leden een presentatie gegeven over de splitsing daeb/niet-daeb. Deze presentatie bestond uit een powerpoint-presentatie en een kort geschreven stuk. Het eerste deel van de avond ging over de procedure, het tweede deel meer over wat Alert concreet aan stappen zou moeten zetten. Van de standpunten en vragen is een overzicht gemaakt door Hennie. Op 23 juni heeft zij een eerste gesprek met EH over daeb/niet-daeb. Op 5 juli staat het op de agenda voor het overleg Alert-EH.

Terug naar boven