Tak 11: Servicekosten

Bron: Onderhoudscontract 2017

Eigen Haard heeft voorgesteld het onderhoudscontract aan te willen  passen. De huurders zal nu worden gevraagd zelf contact op te nemen met Eigen Haard om een afspraak voor de onderhoudsbeurt te maken (iedere 18 maanden).

Alert kan akkoord gaan met deze aanpassing mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

Eigen Haard deelt deze verandering mee aan de betreffende huurders voor de ingangsdatum van de nieuwe regeling.

Eigen Haard maakt daarbij aan de huurders duidelijk dat het initiatief nu bij hen komt te liggen.

Eigen Haard stuurt de huurders tijdig een herinnering dat het tijd is voor het controlebezoek en dat zij een afspraak kunnen maken voor een nieuw controlebezoek.

Met de herinnering voor het onderhoudscontract stuurt Eigen Haard ook een overzicht mee van alle zaken die bij het bezoek worden gecontroleerd.

Het zou handig zijn als er een systeem komt waarin de huurder zelf de afspraak voor het controlebezoek kan inplannen.

 

Eigen Haard heeft toegezegd dat:

De huurders tijdig zullen worden geïnformeerd over de nieuwe opzet. Daarin wordt duidelijk gemaakt dat het initiatief bij de huurder komt te liggen.

Een herinnering aan het onderhoudscontract kan mogelijk digitaal, bij klantcontact, in het Eigen Haard magazine en op de website. De uiteindelijke vorm wordt nog onderzocht.

 


Zie ook:

https://www.huurcommissie.nl/over-de-huurcommissie/publicaties/

https://www.huurcommissie.nl/onderwerpen/servicekosten-en-nutsvoorzieningen/

 


Bron: Site Woonbond

Zie ook:

https://www.woonbond.nl/huren-en-recht/servicekosten

 


Bron: Warmtewet 2014

De wijze van afrekening bij de complexen waar gewerkt wordt met een zogenaamd ‘gebroken stookjaar’. Dit betreft de complexen waar niet per kalenderjaar maar, in dit geval, van juli 2013 tot 31 december 2013 en van 1 januari 2014 tot 1 juli 2014 gerekend wordt. De huurders in deze complexen ontvangen van Eigen Haard in het vierde kwartaal hun afrekening.

De huurders in deze complexen ontvangen eind 2014 twee afrekeningen. De eerste over het tijdvak in 2013, deze afrekening wordt dan ook gedaan op de oude manier. De tweede over het tijdvak in 2014. Deze afrekening wordt gedaan volgens de geldende regels van de Warmtewet. Zowel Eigen Haard als Alert vinden het belangrijk dat er op een duidelijke wijze naar de bewoners hierover wordt gecommuniceerd. De begeleidende brief die we toevoegen aan de afrekeningen nemen we dan ook zorgvuldig met elkaar door alvorens we deze verzenden aan onze huurders.

 

1.     Huurders in VVE complexen worden vooralsnog niet meegenomen in de Warmtewet aangezien deze in strijd is met andere wetten (waaronder het appartementsrecht). Hiermee volgt Eigen Haard het advies van de minister.

2.     De reductie- of correctiefactoren, zoals deze van toepassing waren vóór de Warmtewet, blijven voorlopig van kracht. In de Warmtewet zelf staat nu nog dat de reductie- of correctiefactoren niet mogen worden toegepast. Echter heeft de minister hiervan gezegd dat hij dit los wil laten in de aanpassing van de wet in 2015. Eigen Haard sorteert hier dit jaar op voor. De mogelijkheid blijft wel bestaan dat de wet op dit punt toch niet wordt gewijzigd.

3.     Jaarlijks wordt, zoals de wet dit voorschrijft, de storingsregistratie gepubliceerd op de website van Eigen Haard via het jaarverslag

 

Afspraken over communicatie:

1.     Brief aan huurder van complexen met een gebroken stookjaar.

Er wordt een begeleidend schrijven opgesteld die wordt verzonden samen met de afrekeningen. Het is belangrijk dat deze brief helder van toon is en begrijpelijke informatie geeft.

2.     Website van Eigen Haard.

Op de webpage van de warmtewet op de site van Eigen Haard komt onder andere meer informatie over ‘wat te doen bij storingen. Daarnaast komt er een directe link naar een formulier voor klanten die een storing willen melden waarvoor zij gecompenseerd worden volgens de wet.

 

3.     Brief richting overige huurders die vallen onder de warmtewet en in 2015 voor het eerst hun afrekening op de nieuwe manier ontvangen.

Eigen Haard vindt het belangrijk deze huurders dit jaar nog te informeren over de stand van zaken rondom de warmtewet.

4.     Voorstel vanuit Eigen Haard is om samen met Alert en de lokale huurdersverenigingen (die het aangaat), de informatie op de website op elkaar af te stemmen.

 

Overige opmerkingen van Alert:

Kostenverdeling per complex.

Voor het vaste tarief gaat Eigen Haard altijd uit van de werkelijke kosten. Deze kosten zijn daarom ook aantoonbaar. Als deze boven het tarief van het ACM mochten uitkomen dan wordt er altijd afgetopt naar het tarief van de ACM.

Eigen Haard heeft zelf steekproeven gedaan over de oude en nieuwe afrekeningen. Deze zijn ook indien gewenst voor Alert in te zien.

Het ‘niet meer dan anders principe ‘betreft het uitgangspunt dat voor de warmtelevering aan bewoners in complexen die onder de warmtewet vallen, een tarief wordt gevraagd voor de warmte, zodanig dat het gemiddeld niet meer kost dan een vergelijkbare situatie met een aardgas gestookte HR ketel. ‘Anders’ betreft dus niet het vergelijk tussen bijvoorbeeld 2014 en 2013.

 

Punten van aandacht voor vervolg:

Correctiefactoren:

1.     Indien er door een wijziging in de wet iets verandert ten aanzien van het toepassen van de correctiefactoren dan informeert Eigen Haard Alert hierover.

2.     Geschillencommissie

De externe geschillencommissie wordt opgenomen in de leveringsvoorwaarden.

3.     VVE

Zodra er iets wijzigt ten aanzien van huurders in VVE complexen brengt Eigen Haard, Alert hiervan op de hoogte. Voor deze huurders zal dan overigens hetzelfde gaan gelden als voor overige huurders in ‘warmtewetcomplexen’.

4.     Communicatie naar Bewonerscommissies en huurders

Eigen Haard neemt inzake de afstemming over de communicatie rechtstreeks contact op met de betreffende bestuursleden van Alert en voor wat betreft de website, met het secretariaat. Ook voor Eigen Haard is belangrijk dat de communicatie richting de huurders over dit onderwerp duidelijk is en daarom is het erg prettig dit samen met Alert voor te bereiden.

 

Terug naar boven