Tak 2: Toewijzing/ spreiding verhuurklassen: goedkoop t/m middensegment

Bron: Portefeuillestrategie 2016

Toewijzingsbeleid: passend en betaalbaar toewijzen

  1. Passend toewijzen: 100% huurtoeslagontvangers woning € 575/618

Alle woningen worden in principe passend toegewezen aan de BBSH doelgroep 1 en 2 p.s.h.h. < € 575 en meerpersoons h.h. < € 618.

  1. Dure SH segment € 618-710 passend toewijzen (betaalbaar en wettelijk toegestaan)

Dure sociale segment zetten we in voor BBSH + en de gezinnen met een laag middeninkomen  € 34.000-€ 39.000.

  1. Vrije sector huur aanbieden aan middeninkomens tot € 43.000/€ 50.000

Vrije sector huurwoningen tot maximaal €850/€1000 wordt exclusief aangeboden voor midden inkomens tot max. € 43.000/€ 50.000, naar huur en inkomen gedifferentieerd per gemeente. Daarbij zo veel mogelijk sturen op doorstroming van middeninkomens uit de sociale huur.


Bron: Visie Monumentenbeleid 2013

Besluit huurprijzenwet woonruimte

Op 13 oktober 2012 is een wijziging aangenomen in het Besluit huurprijzenwet woonruimte met de volgende strekking:

– Rijksmonumenten krijgen 50 punten extra in het Woningwaarderingsstelsel;

– Bij woonruimte in een door het Rijk aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht

wordt de maximale toegestane huurprijs verhoogd met 15%, mits:

  • De woonruimte geen deel uitmaakt van een rijksmonument;
  • De woonruimte voor 1945 is gebouwd;
  • De verhuurder noodzakelijkerwijs gelden heeft besteed voor de
  • instandhouding van de monumentale waarde van de woonruimte.

Een woning binnen een door het Rijk aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht die aan de genoemde voorwaarden voldoet, kan hierdoor al bij 124 WWS-punten, terwijl er 142 punten nodig zijn om een gewone woning te liberaliseren.

 

Wanneer de wijziging in werking treedt, is nog niet bekend. Zolang de wijziging van het besluit huurprijzen woonruimte nog niet in werking is getreden, gelden de volgende, door de huurcommissie bepaalde regels:

  • Bij woningen in rijksmonumenten is een opslag van 30% op de huur toegestaan, vanwege de hogere kosten die gemoeid zijn met de instandhouding ervan. De verhuurder hoeft dit niet aan te tonen.
  • Bij woningen in gemeentelijke monumenten binnen een door het rijk aangewezen beschermd stadsgezicht is een opslag van 15% toegestaan, onder de voorwaarde dat kan worden aangetoond dat er extra uitgaven zijn gedaan voor de instandhouding van beeldbepalende elementen.

Bij woningen in gemeentelijke monumenten en door gemeenten aangewezen beschermde stads- en dorpsgezichten zijn geen hogere huren toegestaan.

 

2013-03-14 Reactie Eigen Haard op advies Alert visie monumentenbeleid, p.2