Tak 7: Duurzaam/energie/milieu

Bron: EH Portefeuillestrategie 2016

Uit de adviesaanvraag EH:

10.Verbeteren energie-labels en toegankelijkheid\Wegwerken slechte labels en fysieke toegankelijkheid bezit verbeteren

Energie labels woningportefeuille

Het duurzaamheidsbeleid bij Eigen Haard is er op gericht de milieubelasting van ons vastgoed te verlagen. Belangrijk hierbij is dat deze inspanningen ook een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van de energielasten en daarmee woonlasten van onze huurders. Het percentage woningen met E, F, G – labels in de portefeuille verminderen geleidelijk. Het beleid van de afgelopen jaren om het aandeel slechte energie labels weg te werken zetten we voort. Ultimo 2016 moet het aandeel verminderd zijn tot 33% of lager op basis van afgemelde en pre-labels.

De volgende aanpak wordt voorgesteld voor de komende jaren:

Bij te renoveren en te muteren woningen realiseren we totaal minimaal 3.000 labelstappen per jaar.

We versnellen het tempo waarin we labelstappen maken, en pakken jaarlijks 250 extra woningen aan.

We gaan onderzoeken wat er voor nodig is om in 2025 geen E, F en G labels meer te hebben.

Daarvoor zal moeten worden gekeken naar aantallen, aanpak budget en capaciteit.

 

Bron: Jaarverslag Eigen Haard 2014

 

Uit de behoefte analyse is tot uiting gekomen dat een groter aandeel woningen met lift binnen de woningportefeuille noodzakelijk is De woningportefeuille bestaat nu uit ca. 22% woningen met lift toegankelijk. De behoefte bepaalt dat de portefeuille uit minimaal één derde toegankelijke appartementen zou moeten zijn opgebouwd. Deze doelstelling is echter in onze begrotingsperiode 2015-2019 niet haalbaar.

Gezien de toenemende behoefte aan toegankelijke gelijkvloerse appartementen, wil Eigen Haard zich wel meer gaan toeleggen op behoud en zo nodig uitbreiding van het aandeel toegankelijke woningen en appartementen met lift in de toekomstige transformatieopgave van de portefeuille.

 

Reactie EH op advies Alert:

Kengetallen:

Verbeteren energielabels

Rapportage over:

Verbetering energielabels bij renovatie en mutatie(minimaal 3.000 labelstappen per jaar).

Extra verbeteringen (jaarlijks 250 extra woningen).

Resultaat onderzoek “wat er voor nodig is om in 2025 geen E, F en G labels meer te hebben”

 


Bron: SAVE-project 2017

Afspraken EH en Alert m.b.t. SAVE

1.     Actie:  Eigen Haard (David Emous) zal voor de zomervakantie nog een presentatie rondom het project SAVE aan Alert geven. De vertegenwoordigers van de lokale huurdersorganisaties informeren hierna zelf hun achterban.

2.     Afspraak: Aanspreekpunt voor alle SAVE projecten voor alle lokale huurdersorganisaties is David Emous namens Eigen Haard. Tel 06 57 75 78 77

3.     Actie: Op ieder kwartaaloverleg tussen Eigen Haard en de lokale huurdersorganisatie zal voortaan standaard de stand van zaken rondom lopende projecten (SAVE en de reguliere renovatie- en groot onderhoudsprojecten) besproken worden. Dit wordt als standaard agendapunt door Woonservice geagendeerd. Woonservice zal hiervoor de benodigde input vanuit de afdeling Renovatie en Groot Onderhoud krijgen.

4.     Afspraak: Projectmedewerkers van Eigen Haard en de Bewoners Commissie werken gezamenlijk aan projecten. Operationele knelpunten dienen niet te snel opgeschaald te worden naar de lokale huurdersorganisaties dan wel de huurderskoepel Alert.

5.     Actie: Cees Stam en David Emous zullen binnen een week Hennie van Rijn het processchema Renovatieproces en het processchema SAVE toesturen.

 


Bron: EH Visie op monumenten 2013:

Duurzame monumenten

Eén van de uitgangspunten bij renovatie is de energieambitie “minimaal twee labelstappen en minimaal label B”. Als deze doelstelling niet via standaardoplossingen kan worden bereikt, zoeken wij naar innovatieve mogelijkheden. Door innovaties komen er steeds meer mogelijkheden om de energieprestatie van monumenten te verbeteren. Daarbij kan het gaan om toepassing van innovatieve oplossingen die al door anderen ontwikkeld zijn, of om het zelf ontwikkelen van nieuwe technieken. Als er geen haalbare mogelijkheden worden gevonden, kan het bestuur besluiten om voor een lagere energieambitie te kiezen. Duurzaamheid is meer dan alleen het beperken van het energieverbruik. Ook het beperken van sloopafval en beperking van het gebruik van (eindige) grondstoffen zijn duurzaamheidsdoelstellingen. Monumenten gaan lang mee, onze oudste al 300 jaar, en zijn daarom duurzaam.

 

Reactie EH op advies Alert:

Terug naar boven